Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ozbamuje oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2016 pro následující:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudou činnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).

5. Podpora činnosti Horské služby ČR

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.
 
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. Dotace má neinvestiční charakter.

Žadatel podává žádost o dotaci elektronicky v aplikaci DIS ZAD na adrese http://www3.mmr.cz/zad, která bude otevřena pro podávání žádostí od 8.9.2015 do 30.10.2015.

Podrobnosti k programu a podání žádosti naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí