Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Poslední výzva IROP období 2014-2020 je připravena

V IROPu zůstalo z prostředků období 2014-2020 posledních „pár korun“ a ty jsou podle rozhodnutí SRMP připraveny ve výzvě č. 23 Bezpečná doprava V pro žadatele. Výzva bude pro příjem žádostí otevřena od 17. 5. 2021 až do 31. 8. 2021. Zatím je ve výzvě alokováno jen cca 1,8 mil. korun, ale v srpnu budou změnou strategie doplněny další prostředky z různých opatření IROP, jimiž se alokace zvýší nejméně na 3 miliony korun. V platnosti zůstane však limit pro jeden projekt 1,5 mil. korun. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

Jarda Huk

Semináře pro žadatele PRV - Šestá výzva

Ve dnech  5. 5. a 17. 5. 2021 od 9.00 hodin jsou připraveny dva semináře pro žadatele, kteří mají zaregistované žádosti o dotaci na SZIF.  Semináře budou k výběrovým řízením a dalšímu postupu ve vašich žádostech. Můžete se přihlásit na těchto odkazech:

  5. 5. 2021: meet.google.com/raz-xrwb-mzu
17. 5. 2021: meet.google.com/ozd-hkcw-irm

Rekordních 36 824 760 korun rozděleno pro 61 vybraných projektů PRV

Správní rada místního partnerství provedla 20. 4. 2021 výběr žádostí podaných do šesté výzvy PRV. Výběrem prošlo: 16 žádostí podaných do fiche 2, šestnáctý jako hraniční projekt se sníženou dotací, 4 žádosti podané do fiche 4, 41 žádostí podaných do fiche 6. Celkem bylo rozděleno na 61 podpořených projektů všech 36  824 760 korun, které jsme ve výzvě č. 6 měli k dispozici včetně 2,5 milionu korun z dodatečně vyřazeného projektu z roku 2019. Všem žadatelům jsou nyní odesílány podepsané žádosti k registraci na RO SZIF, kterou musí provést nejpozději do 28. 4. 2021.

Jarda Huk

Měšec se otevře 3. května 2021

Od 3. května až do poledne 27. května 2021 mohou neziskovky, církve příspěvkové organizace obcí i spolky bez právní subjektivity zaštítěné obcí podávat žádosti do dalšího Malého přemyslovského měšce. Zvýšili jsme limit dotace na 6000 korun a vzhledem k epidemiologické situaci jsme rozšířili i možnosti podpory:

  • Drobné věci a zařízení, např. vybavení hřišť, sportovišť, dílen a klubů potřebné k realizaci akcí, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, odměny pro lektory, propagaci akcí.
  • Obnova veřejného prostoru, krajiny a zeleně v obci (drobný mobiliář, výsadby apod.), vždy se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Výdaje na občerstvení (ceny v podobě potravin, cukrovinek apod.) mohou tvořit nejvýše 20 % celkových výdajů projektu, nejvýše však 1000 Kč.

Do poloviny června budou vyhlášeny výsledky a hned poté můžete začít. Podrobnosti – pravidla a harmonogram – najdete zde.

62 projektů PRV postoupilo do výběru

Dlouhý proces kontroly 75 žádostí podaných do šesté výzvy PRV a jejich bodového hodnocení je dokončen. Pro správní radu místního partnerství, která se sejde 20. dubna, zůstává ve hře 17 z 21 podaných žádostí ve fichi 2, čtyři ze šesti žádostí fiche 4 a 41 ze 48 žádostí podaných do fiche 6. Ve fichích 4 a 6 je již převis prostředků nad požadavky žadatelů, a tak zůstatek (dohromady asi 3,3 milionu korun) bude využit pro projekty fiche 2. Alokace fiche 2 bude dále posílena o 2,5 milionu korun z projektu z druhé výzvy (2018), který po nekonečné anabázi nakonec SZIF zamítl. Po 20. dubnu budou všichni žadatelé hodnocených projektů obesláni zprávou o výsledku (kolik dostali bodů a zda je jejich projekt vybrán) a žadatelé vybraných projektů pak dostanou Portálem farmáře podepsanou žádost a přílohy k registraci na RO SZIF.

Jarda Huk

Dotace na vodovody a kanalizace

Výzva programu Ministerstva zemědělství ČR 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ je určena u vodovodů (program 129 412) pro obce nebo místní části do 2000 obyvatel, u kanalizací (program 129 413) pro všechny obce. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
Příjem žádostí: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 (nebo do vyčerpání alokace).
Realizace akce: nejpozději do 31.12.2025. Podrobnosti najdete zde.

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí