Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích", z nějž podprogram B 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí" je určen pro obce a svazky obcí.

Podporu lze poskytnout na:

a) Rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
b) Výstavbu a obnovu nových nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.

Žádosti o dotaci lze podávat do 29. dubna 2016 do 15:00, podprobnosti a pravidla k programu naleznete ZDE.

Rozhodnutím poskytovatele dotace může být výše uvedený termín zkrácen v případě překročení celkové alokace či prodloužen v případě nenaplnění celkové alokace. Celková maximální alokace pro rok 2016 činí 400 mil. Kč.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí