Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Poslední valná hromada z.s.p.o

Vážení přátelé,
 
v úterý 5. dubna 2011 se sešla správní a programová rada zájmového sdružení právnických osob a svolala na úterý 19. dubna od 17 hodin do sídla Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087, Slaný, valnou hromadu sdružení. Pro jednání valné hromady navrhla SPR velmi krátký a jednoduchý program:
 
1) jmenování komisí a schválení programu valné hromady
2) zrušení Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.
3) ustanovení nových zakladatelů
4) různé
 
Zrušením Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. bez likvidace a potvrzením právního nástupnictví Přemyslovské střední Čechy o.p.s. zanikne jediný zakladatel Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a v souladu se zákonem 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je v kompetenci správní rady (se souhlasem dozorčí rady) ustanovit nové.
Noví zakladatelé o.p.s. by se mohli registrovat již na jednání valné hromady. Bylo by proto vhodné, aby na jednání valné hromady 19. 4. 2011 členové z.s.p.o. vyslali svého statutárního zástupce, aby mohl podpisem a razítkem stvrdit souhlas s tím, že se člen stane zakladatelem Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Všem členům Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., kteří na jednání valné hromady 19. 4. 2011 možnost stát se zakladateli Přemyslovské střední Čechy o.p.s. nevyužijí, bude učiněna písemná nabídka stát se zakladatelem do 10. 5. 2011. V případě, že nebudou mít zájem stát se zakladateli, mohou se stát partnery, budou-li mít zájem.
S tímto postupem vyslovily předběžně souhlas dozorčí rada (na svém jednání 5. dubna) a správní rada (7. dubna) Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Správní rada o.p.s. schválila rovněž statut Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a svůj jednací řád.
Všechny dokumenty a zápisy najdete na webových stránkách www.premyslovci.cz.
 
 
Jaroslav Huk
předseda SPR a předseda SR

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí