Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO ČLENY

Vážení kolegové,

včera se někteří z vás obětavě dostavili do Slaného na valnou hromadu. Bylo nás však příliš málo, nedosáhli jsme na stanovami určenou dvoutřetinovou většinu, valná hromada nebyla usnášeníschopná a musíme se proto sejít znovu.Na základě vyjádření přítomných členů vyhlásila správní a programová rada nový termín jednání valné hromady zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy na čtvrtek 16.12. 2010 od 16 hodin. Uskuteční se opět ve Slaném, v sídle Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087. Materiály na jednání zůstávají v platnosti.

Prosím statutární zástupce členů sdružení, aby v případě, že by se sami nemohli jednání valné hromady 16. prosince zúčastnit, vybavili na toto jednání řádnou plnou mocí jinou osobu působící v jejich neziskové organizaci, svazku obcí či firmě, aby jednání mohlo proběhnout. Nejde zdaleka jen o možnost změny na o.p.s. (která by nás zbavila těchto problematicky svolávaných jednání), ale především o přijetí dotace na rok 2011 z programu LEADER.

Prosím, zajistěte účast. 

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí