Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Otevře se druhé kolo výzvy IROP pro školy

  V oblasti vzdělávání zůstalo po výzvě v roce 2023 zhruba 1,2 milionu korun, a tak bylo SRMP schváleno druhé kolo. Příjem projektových záměrů do výzvy IROP  2021-2027 č. 8 Vzdělávání II začne 10. dubna a skončí 13. května 2024 v poledne. Podrobnosti o výzvě najdete zde.

  Jarda Huk

 • Otevírá se výzva IROP Sociální služby II

  Od 3. dubna až do 9. května 2024 do 12 hodin je možné podávat projektové záměry do výzvy IROP 2021-2027 Sociální služby II. Alokací je zbytek prostředků, které zůstaly v oblasti Sociální služby po vyhodnocení první výzvy, tj. 1 965 355 Kč, dolní limit způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Seminář s exkurzí Živá krajina

  Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás ve spolupráci s místní akční skupinou Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. dovolují pozvat na seminář s exkurzí Živá krajina. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Semináře pro žadatele PRV - Šestá výzva

  Ve dnech  5. 5. a 17. 5. 2021 od 9.00 hodin jsou připraveny dva semináře pro žadatele, kteří mají zaregistované žádosti o dotaci na SZIF.  Semináře budou k výběrovým řízením a dalšímu postupu ve vašich žádostech. Můžete se přihlásit na těchto odkazech:

    5. 5. 2021: meet.google.com/raz-xrwb-mzu
  17. 5. 2021: meet.google.com/ozd-hkcw-irm

 • Rekordních 36 824 760 korun rozděleno pro 61 vybraných projektů PRV

  Správní rada místního partnerství provedla 20. 4. 2021 výběr žádostí podaných do šesté výzvy PRV. Výběrem prošlo: 16 žádostí podaných do fiche 2, šestnáctý jako hraniční projekt se sníženou dotací, 4 žádosti podané do fiche 4, 41 žádostí podaných do fiche 6. Celkem bylo rozděleno na 61 podpořených projektů všech 36  824 760 korun, které jsme ve výzvě č. 6 měli k dispozici včetně 2,5 milionu korun z dodatečně vyřazeného projektu z roku 2019. Všem žadatelům jsou nyní odesílány podepsané žádosti k registraci na RO SZIF, kterou musí provést nejpozději do 28. 4. 2021.

  Jarda Huk

 • Měšec se otevře 3. května 2021

  Od 3. května až do poledne 27. května 2021 mohou neziskovky, církve příspěvkové organizace obcí i spolky bez právní subjektivity zaštítěné obcí podávat žádosti do dalšího Malého přemyslovského měšce. Zvýšili jsme limit dotace na 6000 korun a vzhledem k epidemiologické situaci jsme rozšířili i možnosti podpory:

  • Drobné věci a zařízení, např. vybavení hřišť, sportovišť, dílen a klubů potřebné k realizaci akcí, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, odměny pro lektory, propagaci akcí.
  • Obnova veřejného prostoru, krajiny a zeleně v obci (drobný mobiliář, výsadby apod.), vždy se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Výdaje na občerstvení (ceny v podobě potravin, cukrovinek apod.) mohou tvořit nejvýše 20 % celkových výdajů projektu, nejvýše však 1000 Kč.

  Do poloviny června budou vyhlášeny výsledky a hned poté můžete začít. Podrobnosti – pravidla a harmonogram – najdete zde.

 • 62 projektů PRV postoupilo do výběru

  Dlouhý proces kontroly 75 žádostí podaných do šesté výzvy PRV a jejich bodového hodnocení je dokončen. Pro správní radu místního partnerství, která se sejde 20. dubna, zůstává ve hře 17 z 21 podaných žádostí ve fichi 2, čtyři ze šesti žádostí fiche 4 a 41 ze 48 žádostí podaných do fiche 6. Ve fichích 4 a 6 je již převis prostředků nad požadavky žadatelů, a tak zůstatek (dohromady asi 3,3 milionu korun) bude využit pro projekty fiche 2. Alokace fiche 2 bude dále posílena o 2,5 milionu korun z projektu z druhé výzvy (2018), který po nekonečné anabázi nakonec SZIF zamítl. Po 20. dubnu budou všichni žadatelé hodnocených projektů obesláni zprávou o výsledku (kolik dostali bodů a zda je jejich projekt vybrán) a žadatelé vybraných projektů pak dostanou Portálem farmáře podepsanou žádost a přílohy k registraci na RO SZIF.

  Jarda Huk

 • Dotace na vodovody a kanalizace

  Výzva programu Ministerstva zemědělství ČR 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ je určena u vodovodů (program 129 412) pro obce nebo místní části do 2000 obyvatel, u kanalizací (program 129 413) pro všechny obce. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
  Příjem žádostí: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 (nebo do vyčerpání alokace).
  Realizace akce: nejpozději do 31.12.2025. Podrobnosti najdete zde.

 • Žádosti do Měšce budou vybrány do konce května

  Správní rada podruhé per rollam posunula termín pro vyhodnocení a výběr žádostí podaných do Malého přemyslovského měšce 2020. Komise bude hodnotit 43 žádostí, devět žadatelů původně připravované akce nebude realizovat. Výsledky budou zveřejněny do konce května 2020.

  Jarda Huk

  jordan release date | Nike Release Dates
 • Výzvy CLLD/IROP č. 17-22 prodlouženy

  Termín pro podání žádostí do nových výzev IROP č. 17 - 22 byl prodloužen do 1. června 12.00 hodin. Výzvy jsou po modifikaci již znovu otevřeny, a je tedy možné podávat žádosti. Konzultovat můžete telefonicky (724 434 154, 720 941 482) nebo emaily huk@premyslovci.cz, o uspořádání seminářů rozhodneme podle vývoje situace v ČR.

  Jarda Huk

  best Running shoes brand | Nike
 • Rozhodnutí o žádostech do Měšce odloženo

  Opatření, která přijala Vláda ČR v současné mimořádné situaci, zatím znemožňují pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Nelze proto ani pořádat akce, o jejichž podporu požádalo 52 žadatelů do Malého přemyslovského měšce. Nemohla se sejít ani komise, která žádosti hodnotí. Správní rada proto per rollam rozhodla o posunutí vyhodnocení žádostí a přidělení podpory o měsíc, tedy do konce dubna 2020. A dál uvidíme podle vývoje situace. Všechny žadatele v následujících dnech obešleme, aby ti, jejichž akce se měly konat v březnu nebo v dubnu, mohli své žádosti upravit.

  Jarda Huk

  affiliate tracking url | nike fashion
 • Šablony III jsou vyhlášeny

  Včera 31. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT výzvu na třetí kolo Šablon. I v této vlně všem žadatelům ráda pomohu, tak jako v letech minulých, a to jak s podáním žádosti o podporu tak s celkovou administrací po celou dobu trvání projektu. (opět zcela zdarma) Veškeré dokumenty k Šablonám III naleznete zde.Přeji pevné zdraví a těším se na spolupráci.

  Štěpánka Fišerová

  latest Nike release | Sneakers
 • Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace

  Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z:

  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy
  • MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst
  • MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO
  • MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace
  • OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod

  Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

 • Výběr projektů z výzvy PRV 1/2018

  Správní rada místního partnerství potvrdila práci hodnotící komise komise a tedy i výběr projektů z výzvy PRV 1/2018. Podpořeny budou oba projekty podané do fiche 3, všech pět žádostí podaných do fiche 4 a prvních šest v pořadí podle bodů ve fichi, šestému je nabídnut už jen zbytek alokace ve fichi.

  Seznam vybraných žádostí naleznete zde.

  Jarda Huk

 • 5. Slavnosti Městyse Zlonice

  Městys Zlonice Vás zve na „5. Slavnosti Městyse Zlonice“, které se budou po celý den konat v areálu sportovního klubu SK Zlonice. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Semináře k výzvám IROP

  Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele k výzvám IROP 1-4, které proběhnou v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný.

  Termíny seminářů:

  12. 4. 2017 od 15 hod(Systém MS2014+, Výzvy IROP 1-4)

  24. 4. 2017 od 13 hod(Systém MS2014+, Výzvy IROP 1-4)

  Účast na semináři prosím potvrďte na email: kancelar2@premyslovci.cz

 • Výzva nositele ITI č. 4: Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

  Vyhlášení Výzvy Nositele ITI č. 4 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol. Výzva navazuje na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Výzvu Nositele ITI č. 4 včetně všech náležitých podkladů naleznete na webových stránkách zde.

  latest Nike Sneakers | nike sb and 6.0 merge in word problems 97 Featured in Pink and Cream - Wpadc
 • Výzva pro příjem žádostí z MZE - Program rozvoje venkova 2014-2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí z Ministerstva zemědělství - Program rozvoje venkova 2014-2020.
  2. kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

  - Termín překládání žádostí je od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016

  - Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč

  - Výše dotace až 100% způsobilých výdajů

  - Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem

  Žádosti budou přijímány přes portál farmáře.

 • Slavnosti květů 2013

  pozvanka_slavnosti_kvetu_2013.jpgUnie ovocnářů severočeského regionu
  ve spolupráci s Královským městem Slaný
  a Přemyslovké střední čechy o.p.s.
  pořádají dne 27. dubna 2013 turistickou akci

  Slavnosti květů 2013

  Cyklistická trasa je 17 km dlouhá a začíná v 9:30 ve Slaném na parkovišti na nemocnicí proti letnímu kinu. Na cestě jsou čtyři stanoviště (kostelík sv. Václava, EKOFRUKT Slaný, Ovocnářství Dryák, Ovocnářství Matoušek).

  Turistická trasa je cca 10 km dlouhá a vede po ovocných stezkách ve Slaném a okolí.

  Akce se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí.  

 • Seminář pro starosty obcí - e-Aukce elektřiny a plynu pro domácnosti

  Možná jste zaznamenali, že se v poslední době hovoří o elektronických aukcích elektřiny a plynu pro domácnosti, kde díky hromadnému nákupu dochází k úsporám. Pilotní projekt uspořádalo město Říčany.

  Byli jsme osloveni firmou eCENTRE, která tuto aukci pořádala, s nabídkou uspořádání aukce pro obce v našem území. Rozhodli jsme se proto uspořádat dva informativní semináře pro Vás, zástupce obcí, kde Vám budou poskytnuty základní informace. Pozvánka s konkrétními termíny ZDE.

  Žádáme o potvrzení účasti na info@premyslovci.cz.

 • Schválené žádosti Malého Přemyslovkého Měšce

  obrzek_mce2.jpg

  V pondělí 16. 4. 2012 ve 12 hodin se uzavřel Malý Přemyslovský Měšec (MPM). Tento grant je financován z vlastních zdrojů místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
 • Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020

  program_setkn.jpg Při příležitosti příprav Přemyslovských středních Čech o.p.s. na další programové období let 2014 – 2020, připravujeme Integrovanou strategii rozvoje našeho území. Abychom zaznamenali Vaše názory, připomínky a představy týkající se Vašeho regionu, pořádáme cyklus setkání s místními občany, sdruženími a zástupci samospráv. Zúčastnit se může každý, kdo má chuť se k této problematice vyjádřit.

  Jednotlivá pracovní setkání budou konána vždy v místě vztahujícím se k určité části územní působnosti MAS Přemyslovské střední Čechy (viz plán přednášek)

  Prosíme, předejte tuto informaci místním sdružením, organizacím a aktivním občanům, kteří mají chuť vyjádřit své názory a připomínky.

 • Zájmové sdružení skončilo, nyní jsme o.p.s.

  Vážení přátelé,
   
  v úterý 19.4. se naposledy sešla valná hromada zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, toto zájmové sdružení zrušila bez likvidace a potvrdila, že jeho právním nástupcem je Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Jeho novými zakladateli (původní zakladatel, zájmové sdružení, zanikl) se stanou členové z.s.p.o., pokud o to projeví zájem.
   
  Pro vás, kteří budete žádat o podporu z programu LEADER či jiného dotačního titulu, anebo budete s námi spolupracovat při pořádání různých akcí, se nemění skoro nic. Najdete nás stále na stejné adrese a setkáte se se stejnými lidmi. A snad budete spokojeni aspoň stejně jako doposud.
   
  Jarda Huk
 • Poslední valná hromada z.s.p.o

  Vážení přátelé,
   
  v úterý 5. dubna 2011 se sešla správní a programová rada zájmového sdružení právnických osob a svolala na úterý 19. dubna od 17 hodin do sídla Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087, Slaný, valnou hromadu sdružení. Pro jednání valné hromady navrhla SPR velmi krátký a jednoduchý program:
   
  1) jmenování komisí a schválení programu valné hromady
  2) zrušení Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.
  3) ustanovení nových zakladatelů
  4) různé
   
  Zrušením Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. bez likvidace a potvrzením právního nástupnictví Přemyslovské střední Čechy o.p.s. zanikne jediný zakladatel Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a v souladu se zákonem 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je v kompetenci správní rady (se souhlasem dozorčí rady) ustanovit nové.
  Noví zakladatelé o.p.s. by se mohli registrovat již na jednání valné hromady. Bylo by proto vhodné, aby na jednání valné hromady 19. 4. 2011 členové z.s.p.o. vyslali svého statutárního zástupce, aby mohl podpisem a razítkem stvrdit souhlas s tím, že se člen stane zakladatelem Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
  Všem členům Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., kteří na jednání valné hromady 19. 4. 2011 možnost stát se zakladateli Přemyslovské střední Čechy o.p.s. nevyužijí, bude učiněna písemná nabídka stát se zakladatelem do 10. 5. 2011. V případě, že nebudou mít zájem stát se zakladateli, mohou se stát partnery, budou-li mít zájem.
  S tímto postupem vyslovily předběžně souhlas dozorčí rada (na svém jednání 5. dubna) a správní rada (7. dubna) Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
  Správní rada o.p.s. schválila rovněž statut Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a svůj jednací řád.
  Všechny dokumenty a zápisy najdete na webových stránkách www.premyslovci.cz.
   
   
  Jaroslav Huk
  předseda SPR a předseda SR
 • Semináře k podávání žádostí o dotaci a nová pravidla

  Od tohoto kola příjmu žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova/LEADER se výrazným způsobemzměnila pravidla pro příjem žádostí i samotná žádost o dotaci. Prosíme tedy, abyste své záměry přišli konzultovat včas a navštívili připravované semináře pro žadatele. Termíny a místa konání jednotlivých seminářů jsou uvedeny níže.

  12.5.: 16.00 - 18.00 - Hotel Pod Sluncem v Třebízi u Slaného

  Mapa ZDE.

  Návratka ke stažení ZDE.

  Vyplněnou návratku, prosím, odešlete zpět co nejdříve na mail:
  info@premyslovci.cz. Upozorňujeme, že kapacita seminářů je omezena.

  U všech seminářů je zajištěno občerstvení.
  Další informace či přihlášení též na tel. 606 605 202.

 • Jarní výzvy ROP Střední Čechy

  Ve Středočeském kraji byly vyhlášeny jarní výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy. Více informací ZDE .
 • Projekt spolupráce "MASka teenagerům"

  MAS PSČ a MAS Říčansko Vás zvou na veřejné setkání se zástupci obcí a veřejnosti k projednání projektu "MASka teenagerům", které se koná ve čtvrtek 6.5.2010 v 16 hodin v sokolovně v Úněticích. Bližší info ZDE .
 • Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 9. kola (4.výzvy) z programu LEADER

  Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 9.kola (4.výzvy)  programu LEADER se uskuteční dne 20.4. od 17:00 hod v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy ve Wilsonově ulici č.599. Vzhledem k omezené kapacitě prostorů žádáme, aby přišel vždy jen jeden zástupce ze strany žadatele. Děkujeme za pochopení.
 • Má vlast 2010

  Dovolujeme si upozornit na slavnostní setkání krajů na Vyšehradě "Má vlast 2010", které proběhne ve dnech 1. až 9. května 2010 v Praze na Vyšehradě. Zahrnuje  výstavu a 1. května slavnostní zahájení s kulturním programem a ochutnávkou místních specialit. Smyslem akce je ocenit kvalitní proměny veřejných prostranství a podnítit obyvatele ke zvelebování zanedbaných míst.

  Program dne zahájí v 10 hodin Smetanův Vyšehrad a ukončí Vltava, symfonické básně z cyklu Má vlast. Zazní koncerty v parku a v chrámu sv. Petra a Pavla, vystoupí divadélko Řešeto a další.

  Více informací naleznete nawww.aefcz.org.

 • Výzva č. 3

  V sekci LEADER v položce VÝZVY je uveřejněna nová výzva č.3 k podávání projektů od 28.4.2009

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí