Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o vyhlášených výzvách

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášených výzvách:

Státní fond dopravní infrastruktury - vyhlašuje 9. kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016 
- termín předkládání žádostí do 29. 7. 2016
- poskytovaná dotace je do maximální výše 85%
- projekt musí být realizován v roce 2016
- příspěvek je poskytován na:

 • výstavbu cyklistické stezky
 • údržbu cyklistické stezky

Ministerstvo zemědělství - program 129 250 - III. výzva na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
- termín předkládání žádostí je od 15. 4. 2016 do 14. 9. 2016 do 14hod
- maximální výše dotace je 50 mil. Kč
- maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70tis. Kč bez DPH u vodovodů a nepřekročí 80tis. Kč bez DPH u kanalizací
- realizace projektu musí být nejpozději do 31. 12. 2017
- příspěvek je poskytován na:

 • výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů
 • výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody
 • výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenu s výstavbou ČOV
 • dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů
 • odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části 

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - Přeměna porostů náhradních dřevin
- příjem žádostí je od 3. 5. 2016 do 23. 5. 2016
- oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení
- poskytovaná dotace je až do výše 100% způsobilých výdajů
- minimální výdaje na projekt 100.000Kč
- příspěvek je poskytován na:

 • snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy
 • příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů
 • úmělá obnova sadbou
 • hnojení lesních dřevin při výsadbě
 • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická)

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - Neproduktivní investice v lesích

- Termín překládání žádostí je od 3. 5 2016 do 16. 5. 2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000Kč do 2 000 000Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů
- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)
- příspěvek je poskytován na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, tabule)
 • opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

- projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo území chráněných oblastí, oblastí natura 2000
- PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - Podpora agroturistiky

- příjem žádostí je od 3. 5. 2016 do 23. 5. 2016
- minimální výdaje na projekt 200.000kč, max. 10.000.000kč
- výše podpory cca 45%
- příspěvek je poskytován na:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení, včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technické zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10m3
 • nákup zařízení a vybavení malokapacitních ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - Investice do nezemědělských činností
- příjem žádostí je od 3. 5. 2016 do 23. 5. 2016
- minimální výdaje na projekt 200.000kč, max. 10.000.000kč
- výše podpory cca 45%
- příspěvek je poskytován na:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem, nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti

Integrovaný regionální program - Výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb
- příjem žádostí je od 27. 5. 2016 do 27. 10. 2016
- výše podpory od 85% uznatelných nákladů
- minimální výše způsobilých výdajů 500.000Kč
- příspěvek je poskytován na:

 • nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami
 • podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: centra denních služeb, denní  a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociální poradny, terapeutické komunity, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby

Integrovaný regionální program - Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
- termín překládání žádostí od 4. 5. 2016 do 27. 12. 2017
- výše podpory od 85% uznatelných nákladů
- minimální výše způsobilých výdajů 1.000.000Kč
- příspěvek je poskytován na:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
 • Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém)
 • Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb
 • Elektronizace podpůrných procesů

Operační program životní prostředí - Výzva č. 29
- termín překládání žádostí od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000EUR
- výše podpory od 85 - 100% uznatelných nákladů 

Podporované aktivity jsou:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Operační program životní prostředí - Výzva č. 30
- termín překládání žádostí od 30. 3. 2016 do 31. 5. 2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 250.000Kč a max. 50.000.000EUR
- výše podpory 85 % uznatelných nákladů

Podporované aktivity jsou:   

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch, Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru)

Operační program životní prostředí - Výzva č. 34
- termín překládání žádostí od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000EUR
- výše podpory 85 % uznatelných nákladů

Podporované aktivity jsou:   

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Operační program životní prostředí - Výzva č. 35
- termín překládání žádostí od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016
- minimální výše způsobilých výdajů činní 200.000Kč a max. 50.000.000EUR
- výše podpory od 70% uznatelných nákladů

Podporované aktivity jsou:   

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí