Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

MŽP - Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací.
Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2016.

Minimální výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty.

Podporovaná témata:
1 - Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a mapování)
2 - Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování)
3 - Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu)
4 - Ochrana geologického dědictví
5 - Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí
6 - Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni
7 - Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP
8 - Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni
9 - Vzdělávací programy pro děti a mládež a děti předškolního věku
10 - Poskytování informací o životním prostředí

Uzávěrka příjmu žádostí je 21.10.2015 ve 12:00 hodin.

Další podrobnosti podprogramu a formulář žádosti naleznete zde.

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí