Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Změna sdružení na o.p.s.

Vážení kolegové,

Městský soud v Praze dne 28. března 2011 zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností, oddílu O, vložky 802, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., IČ 248 28 815. Rozhodnutí soudu nabylo právní moci dnem zápisu.

Správní a programová rada zájmového sdružení právnických osob svolá ve druhé polovině dubna 2011 (po provedení auditu z.s.p.o.) valnou hromadu. Na této valné hromadě ukončí činnost z.s.p.o., jehož právním nástupcem jsou Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Po zániku zájmového sdružení právnických osob, jakožto jediného zakladatele o.p.s., bude v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů nabídnuta možnost stát se novými zakladateli obecně prospěšné společnosti všem členům zájmového sdružení právnických osob ke dni zániku sdružení.

Pokud jste tak již neučinili, projednejte, prosím, tuto věc ve svých organizacích. Registrace nových zakladatelů o.p.s. proběhne přímo na valné hromadě, proto vyšlete na toto jednání pokud možno statutárního zástupce.

Jaroslav Huk

předseda SPR

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí