Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

MAP Slaný bude mít strategický rámec

Žádost o realizaci místního akčního plánu pro Slánsko nám byla konečně 18. srpna 2016 schválena, prostředky (v porovnání s jinými MAP) byly jen mírně zkráceny, a tak jsme začali intenzivně připravovat první krok – strategický rámec. Shrnuje základní cíle a priority předškolního a základního vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Slaný a jeho přílohou je seznam investičních akcí. Zařazení projektu do tohoto seznamu je nezbytnou podmínkou (povinnou přílohou) každé žádosti o evropskou dotaci, například z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizační tým připravil návrh strategického rámce, ten byl připomínkován pracovními skupinami a nyní byla všem základním a mateřským školám rozeslána poslední možnost, aby do seznamu investic připojily své záměry.

V polovině listopadu se sejde řídící výbor, aby strategický rámec včetně seznamu investic schválil. Vlastní strategický rámec se stane pak součástí celého místního akčního plánu pro Slánsko a seznam investic bude každého půl roku aktualizován.

 

Jarka Saifrtová

Jaroslav Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí