Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Co je MAP?

Co je MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekt bude realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).

Hlavním přínosem bude vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. „Aktéři“, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení, učitelé, rodiče a představitelé neziskových organizací se sejdou a společně dají dohromady koncepci, v níž budou o sobě vědět, ve vhodných případech budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby se celkově zlepšila kvalita vzdělávání v našem území.

 

Proč byste se měli zapojit do projektu?

Kromě výše uvedených cílů bude MAP podkladem pro investice v základních školách hrazené z IROP (jako kritérium přijatelnosti projektu bude zjišťován soulad financované investice s akčním plánem rozvoje vzdělávání) a dále zjištěné priority budou sloužit jako podklad pro další vypisované výzvy, tzv. šablony, pro plánované výzvy v oblasti spolupráce v území a pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech.

 

Co o projektu říká MŠMT?

„Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Úspěch může byt dosažen tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny.

Ve školách, které se do akce KLIMA zapojí, chceme postupně dosahovat podstatného zlepšení na úrovni žáků a na úrovni školní kultury. Zejména pro školy a jejich zřizovatele bude uplatňována podpora spolupráce a vzájemná výměna zkušeností. Filozofií akce KLIMA je omezený počet vzdělávacích cílů vzájemně propojených a sladěných v soustavě projektů a výzev.

Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.“

 

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná opatření:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů.

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
  • Kariérové poradenství v základních školách

Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit může být:

  • Smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků;
  • Programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí