Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pro obce a NNO: Dotace z Ministerstva kultury ČR, Dotace z OPŽP a dotace z Nadace Partnerství

Přinášíme Vám aktuálně informace o dalších možnostech, kde mohou obce nebo neziskové organizace žádat dotace pro své projekty. Na Ministertvu kultury ČR je vyhlášen titul Podpora obnovy kulturních památek a Projekt Česká knihovna. Operační program životního prostředí vyhlásil XXIV. výzvu, týkající se zlepšování ovzduší a snižování emisi. A do třetice Nadace Partnerství nabízí možnosti dotací v titulech Malé granty Strom života a Pro přírodu 2011 a rovněž soutěž Cesty městy. Podrobnější informace najdete dále v textu a na webových stránkách, uvedených u jednotlivých titulů.

MKČR - Podpora obnovy kulturních památek

Termín: do 31.8.2011

Předmět podpory: Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 1. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
2. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

Odkaz: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 

MKČR - Projekt Česká knihovna

Termín: do 31.5.2011

Předmět podpory: Ministerstva kultury ČR odboru umění a knihoven vyhlašuje pro rok 2011 projekt ČESKÁ KNIHOVNA na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny
- cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury
- tento veřejně prospěšný projekt by měl podpořit odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru. Podmínky a způsob spolupráce na projektu
" Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. První je určeno pro nakladatele. Ti nabídnou Moravské zemské knihovně v Brně (dále jen MZK) seznam přihlášené knižní produkce let 2010 a 2011 (nekomerční tituly uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných).
" Odborné kolegium doporučí k nákupu vybrané tituly. Z tohoto seznamu si knihovny objednají počet titulů limitovaný výší poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury. Moravská zemská knihovna (MZK) uzavře s nakladateli dohodu o podmínkách prodeje výtisků titulů vybraných ve výběrovém řízení.
" Nakladatelé ihned po vydání zařazených publikací zajistí na vlastní náklady expedici titulů za velkoobchodní ceny do Technického ústředí knihoven
(POZOR! Změna adresy proti předcházejícím ročníkům: Moravská zemská knihovna, Technické ústředí knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno, tel. 541 646 301, e-mail: tuk@mzk.cz), oddělení MZK, které bude průběžně zabezpečovat distribuci příjemcům dotace (knihovnám).

Odkaz: http://www.mzk.cz/cesknih/2011/ 

MŽP - OPŽP - XXIV. výzva zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského - 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Termín: 29.7.2011

Předmět podpory: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1 " Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

2.1.2 " Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
- rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

2.1.3 " Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
- pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

2.1.4 " Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,
- investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Odkaz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1526/nabidka-dotaci-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/  

MŽP - OPŽP - XXIV. výzva zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského - 2.2 Omezování emisí

Termín: 29.7.2011

Předmět podpory: 2.2 Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým,
- rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které dle §19 zákona č. 86/2002 Sb.,emisní limity nahrazují),
- Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
- Technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu).
Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2.a) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

Odkaz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1526/nabidka-dotaci-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/  

Nadace Partnerství - Malé granty Strom života

Termín: 18.8.2011

Předmět podpory: Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. Podpora společenského postavení malých občanských sdružení prostřednictvím získání sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. Na co lze žádat:
- zakoupení sazenic stromů a keřů (do max. hodnoty 2 000 Kč za 1 sazenici)
- zakoupení nezbytného materiálu (pletivo, kůly)
- náklady bezprostředně související se zabezpečením výsadby (doprava).

Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/granty-do-20-tisic 

Nadace Partnerství - Pro přírodu 2011

Termín: 14.4.2011

Předmět podpory: Podpora projektů realizovaných především ve volné krajině, které přispívají k obnově
krajinného rázu, ochraně přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování biodiverzity. Zapojení místních obyvatel, spolků a sdružení do přípravy, realizace i následné péče o výsledky projektu, spolupráce s vlastníky pozemků. Samozřejmostí je realizace projektu s ohledem na ekologii krajiny. Podpora projektů, na které nelze získat financování z jiných zdrojů. a) Péče o krajinu
" Projekty, které přinášejí nové postupy a inspiraci v péči o krajinu a v ochraně přírody, spolu se zabezpečením dalšího využití získaných zkušeností.
" Obnova či údržba lokalit a struktur významných pro kulturní i biologickou rozmanitost krajiny.

b) Zvyšování zájmu veřejnosti o přírodně cenná území (nejen státem chráněná)
" Péče o lokality významné pro zachování kulturního a přírodního dědictví regionu s důrazem na vyvážené zastoupení kulturní (historické) i přírodní složky.
" Zvyšování povědomí o těchto územích mezi místními obyvateli a návštěvníky s využitím metodiky Nadace Partnerství - Interpretace místního dědictví.
" Předcházení nebo řešení konfliktů mezi zájmy ochrany přírody a zájmy vlastníků, uživatelů pozemků.
" Snaha o vyhlášení ochrany území, která nejsou státem chráněná (státní i smluvní ochrana).

c) Liniová dřevinná společenstva i další nelesní společenstva
" Výsadba nových a obnova zaniklých i stávajících liniových prvků v krajině.
" Výsadba stromů a keřů.
(Výsadby s důrazem na přidanou hodnotu: zapojení vlastníků pozemků a další veřejnosti do přípravy i realizace projektu, ekologicko-stabilizační funkce v krajině, výběr stanovištně vhodných druhů dřevin.)
d) Výsadba ovocných stromořadí, zakládání sadů a zahrad s následným využitím jejich plodů
" Nová výsadba i obnova stávajících porostů.
" Zachování a rozšiřování genofondu starých a krajových odrůd užitkových i okrasných rostlin.
" Využití plodů ve prospěch komunity, místní ekonomiky, turistického ruchu apod.
e) Informační kampaně s tématikou biodiverzity
" Netradiční či inovativní způsoby informování veřejnosti o tématu biodiverzity.
" Pořádání akcí, organizace dlouhodobých programů, zařazování tématu biodiverzity do výuky a činnosti v zájmových organizacích.
f) Pro přírodu se školami
" Podvýzva k předkládání projektů na podporu biodiverzity prostřednictvím místních projektů za aktivní účasti škol. Podrobně vysvětleno v souboru Informace o podvýzvě Pro přírodu se školami 2011.
g) Jiné projekty
" Projekty, které nespadají do uvedených oblastí, ale naplňují poslání programu Strom života (například projekty zaměřené na druhovou ochranu, ochranu fauny, přípravu ojedinělých publikací či konferencí apod.). Nutné předem konzultovat s Nadací Partnerství!

Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/granty-do-100-tisic.  

Nadace Partnerství - soutěž Cesty měst

Termín: 31.5.2011

Předmět podpory: Soutěž CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) vznikla v roce 2002 na popud a pod organizačním zajištěním Dopravního programu Nadace Partnerství.
Cíle soutěže:
- upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech
- propagovat a ocenit kvalitní a šetrná dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty
- přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch nejzranitelnějších (chodců a cyklistů)
- vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.

Předmětem 10. ročníku soutěže jsou projekty realizované v posledních pěti letech (tj. zkolaudované k užívání v období 1. 1. 2006 - 31. 5. 2011), zaměřené na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitnění veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Projekty hodnocené v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit.

Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí