Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

  Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 132/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. 
  Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
   
  Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):
  DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
  DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
   
  Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 3. 11. 2015 na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. 1. 2016.
   
  Podrobnosti a dokumenty k podprogramu naleznete ZDE.
   

  DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

  Účastník - Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

  Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
   
  DT č. 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč, horní limit 400 tis. Kč.

  Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
  • úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

  Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla, kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.).

   

  DT č. 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

  Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

   

  DT č. 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí.

  Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč, horní limit 300 tis. Kč.

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička, márnice
  • socha,
  • boží muka, kříž,
  • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

  Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.

   

  DT č. 5: Podpora obnovy místních komunikací

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč, horní limit 1 mil. Kč.

  Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,
  • galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,
  • veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

  Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

  Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače.

  Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost.

   
 • Pozvánka na tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů

  Vážené dámy a pánové,

  srdečně vás zveme na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční v úterý 8. prosince 2015 od 17 hodin ve společenském sále obce Úholičky (Náves 10, mapa ZDE).

  Stalo se již tradicí, že vás v předvánočním čase zveme na společné posezení s kolegy, dozvíte se nejen o naší činnosti v uplynulém roce, ale i plánu na rok další. A nebude samozřejmě ani chybět vystoupení hostů. Pozvánka s programem ke stažení ZDE.

  Svou účast s nahlášením počtu osob prosím potvrďte do 3.12.2015 na e-mail info@premyslovci.cz.

  Těšíme se na vaši účast.

 • Koncert k 310. výročí povýšení Zlonic na městys

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Římskokatolická farnost Zlonice a Vlastivědný kroužek Zlonicka s podporou městyse Zlonice Vás srdečně zvou na koncert k 310. výročí povýšení Zlonic na městys.

  Koncert se uskuteční v neděli 22. listopadu od 16 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Účinkují: Jana Koucká (soprán), Jan Verner (trubka), Jiřina Dvořáková-Marešová (varhany).

  Zazní skladby A. Michny, Ant. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších.

  Vstup volný

  Plakát ke stažení zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí